In: D. Barkovic & B. Runzheimer (eds.), Interdisciplinary Management Research VIII (pp. 905-932). Opatija: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek & Hochschule Pforzheim.

(Buyer, D., Cleff, Th. & Frank, D., 2012)